Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę CAD-Project zwanego dalej Organizatorem.
 2. Zamawiający usługę szkoleniową potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi, znajdującym się na stronie https://cad-project.pl lub z opisem wysłanym drogą elektroniczną w postaci oferty i załączonych do niej dokumentów.
 3. Zamawiający usługę szkoleniową potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez CAD-Project i akceptuje jego postanowienia
 4. Serwis internetowy cad-project.pl obsługiwany jest przez firmę CAD-Project Adam Tomasik, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 29a, telefon 728496690

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument dostępny na stronie https://cad-project.pl/regulamin lub w załączniku do oferty
 2. Organizator – firma szkoleniowa CAD-Project Adam Tomasik z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 29a
 3. Uczestnik – osoba która bierze udział w szkoleniu organizowanych przez CAD-Project
 4. Oferta – propozycja wykonania usługi szkoleniowej dostępna w terminarzu szkoleń lub w ofercie indywidualnej skierowanej do konkretnego uczestnika.
 5. Zamawiający – osoba dokonująca zgłoszenia uczestnika na szkolenie, zamawiający nie musi być uczestnikiem.
 6. Szkolenie – usługa szkoleniowa organizowana przez firmę CAD-Project zarówno stacjonarnie jak i online.
 7. Szkolenie otwarte – to usługa szkoleniowa dostępna dla wszystkich.
 8. Szkolenie zamknięte, dedykowane – to usługa szkoleniowa organizowana na potrzeby indywidualne osoby zamawiającej, realizowane jest na podstawie uzgodnień z zamawiającym.
 9. Termin szkolenia – termin wykonania usługi w oparciu o dostępny terminarz szkoleń lub indywidualne ustalenia.
 10. Zgłoszenie na szkolenie – oświadczenie zamawiającego o zawarciu z CAD-Project umowy o przeprowadzenie szkolenia, składane w formie zgłoszenia elektronicznego przez stronę internetową lub drogą email.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – informacja zwrotna skierowana od Organizatora do Zamawiającego w formie elektronicznej.
 12. Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie.
 13. Certyfikat ukończenia – dokument uczestnika szkolenia potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wystawiony przez Autodesk – producenta oprogramowania

§3 Zgłoszenie na szkolenie

 1. Uczestnik lub zamawiający, który zgłasza chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Organizatora, dokonuje zgłoszenia poprzez serwis internetowy cad-project.pl wypełniając formularz zgłoszenia wybierając odpowiednie szkolenie lub poprzez przesłanie zgłoszenia pisemnego na formularzu dostępnym na życzenie.
 2. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zarezerwowaniem miejsca na szkolenie.
 3. Organizator każdorazowo potwierdza termin szkolenia, wysyłając do uczestników lub zamawiających wiadomość email.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu przez uczestnika jest:
  • dokonanie zgłoszenia zgodnie §3 pkt 1
  • dokonanie płatności za szkolenie w wysokości odpowiadającej kwocie wybranego szkolenia lub w kwocie ustalonej indywidualnie z Organizatorem.
 5. Uczestnik bądź osoba zgłaszająca mają prawo odwołać swoje zgłoszenie wysyłając taką informację w formie wiadomości email na adres szkolenia@cad-project.pl. Każdorazowo organizator potwierdza przyjęcie wniosku. Potwierdzenie zostaje wysłane do uczestnika bądź zamawiającego na adres email
 6. Uczestnik bądź osoba zgłaszająca mają prawo zmienić datę szkolenia wysyłając taką informację w formie wiadomości email na adres szkolenia@cad-project.pl. Każdorazowo organizator potwierdza przyjęcie wniosku. Potwierdzenie zostaje wysłane do uczestnika bądź zamawiającego na adres email.
 7. Zamawiający bądź uczestnik może dokonać zmiany osoby uczestniczącej w szkoleniu, wysyłając informację o zmianie na adres szkolenia@cad-project.pl
 8. Płatność za szkolenie musi zostać uiszczona na konto organizatora co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia lub zgodnie z ustaleniami, jeśli dokonano takich ustaleń.

§4 Odwołanie szkolenia, Zmiana terminu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania terminu szkolenia bez podawania przyczyn, o czym poinformuje uczestników w wiadomości email.
 2. W przypadku odwołania terminu szkolenia uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty na konto z którego dokonano płatności w terminie 3 dni od dnia poinformowania przez Organizatora o odwołaniu terminu szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym poinformuje uczestników w wiadomości email.
 4. W przypadku zmiany terminu szkolenia, uczestnik może zrezygnować z nowego terminu, wpłacona kwota przez uczestnika zostanie mu zwrócona na konto z którego dokonano płatności.

§4 Realizacja usługi szkoleniowej.

 1. Szkolenia realizowane są wg Programu umieszczonego przy każdym szkoleniu na stronie internetowej https://cad-project.pl.
 2. CAD-Project zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia. Każdorazowo taka decyzja jest uzgadniana z uczestnikami szkolenia.
 3. Każdy uczestnik szkolenia stacjonarnego ma zapewniony dostęp do samodzielnego stanowiska komputerowego wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie.
 4. W przypadku szkoleń online, uczestnik powinien zaopatrzyć się w samodzielne stanowisko komputerowe z odpowiednim łączem internetowym umożliwiającym odpowiednie przeprowadzenie szkolenia. Komputer powinien być wyposażony w system operacyjny oraz oprogramowanie. W przypadku braku oprogramowania Organizator zapewni odpowiedni dostęp do oprogramowania dla uczestnika szkolenia na czas szkolenia.
 5. Uczestnik szkolenia online powinien zadbać w swoim zakresie o odpowiednie łącze internetowe o odpowiedniej przepustowości. Istnieje możliwość przeprowadzenia testów wraz z Organizatorem przed zaplanowanym szkoleniem.
 6. Organizator udostępnia uczestnikom wybranych szkoleń, materiały szkoleniowe.
 7. CAD-Project zastrzega wszelkie prawa autorskie do udostępnionych materiałów szkoleniowych, zabrania się ich kopiowania, powielania, udostępniania osobom trzecim, udostępniania w zasobach internetu.
 8. Wszystkie materiały, które powstają w trakcie organizacji szkoleń są dokumentami poufnymi do dyspozycji firmy CAD-Project oraz uczestników szkolenia. Zabrania się ich udostępniania, kopiowania, powielania.
 9. Po ukończonym szkoleniu i wypełnionej ankiecie ewaluacyjnej uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, zorganizowanym przez CAD-Project.
 10. Certyfikat wystawiany jest w formie elektronicznej przez firmę Autodesk. Istnieje możliwość wystawienia certyfikatu indywidualnego przez firmę CAD-Project.

§5 Przetwarzanie danych.

 1. Zgłoszenie uczestnika na szkolenie jest jednoznaczne z otrzymaniem zgody przez organizatora na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności w celu realizacji usługi szkoleniowej.
 2. Polityka prywatności znajduje się na naszej stronie Polityka prywatności

§6 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie cad-project.pl, tj 01.03.2021
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone przez Organizatora w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania o tym fakcie uczestników.